Gebruiksvoorwaarden voor de officiële website van Belize Tourism Board: www.travelbelize.org

1. Inleiding

Welkom op de officiële website van de Belize Tourism Board (de "Website"). Deze website is uitsluitend bedoeld om gebruikers te informeren over de geschiedenis van Belize en attracties en om gebruikers te helpen bij het verzamelen van reisinformatie. De termen "wij", "ons", "onze" en "de BTB" verwijzen naar Belize Tourism Board, een non-profit organisatie die bestaat voor het enige doel van de ontwikkeling van het toerisme van Belize-industrie. De term "u" verwijst naar de klant een bezoek aan de website en / of het bijdragen van inhoud op deze website.

Deze Website wordt u aangeboden onder de voorwaarde dat u alle onderstaande voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen (gezamenlijk de "Overeenkomst") aanvaardt. Door deze Website te bezoeken of te gebruiken op welke manier dan ook, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de Overeenkomst. Lees de Overeenkomst zorgvuldig door. Indien u niet akkoord gaat met al deze voorwaarden, gelieve dan geen gebruik te maken van deze Website. Zorg ervoor dat u regelmatig terugkeert naar deze pagina om de meest recente versie van de Overeenkomst te bekijken. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment, naar eigen goeddunken, de Overeenkomst te wijzigen of anderszins aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving, en uw voortdurende toegang tot of gebruik van deze Website betekent dat u de bijgewerkte of gewijzigde Overeenkomst aanvaardt.

2. Eigendomsrechten/Intellectuele eigendom

Tenzij anders vermeld, zijn deze website en al het materiaal op deze website, met inbegrip van de HTML-code, broncode en alle andere code die wordt gebruikt om een deel van deze website te genereren, het auteursrechtelijk eigendom van BTB of van derden die BTB een licentie hebben gegeven om hun eigendom te gebruiken. Niets van de inhoud of gegevens op deze website mag worden gereproduceerd, heruitgegeven, gedistribueerd, verkocht, overgedragen of gewijzigd zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BTB, op voorwaarde echter dat gebruikers een enkele kopie van een webpagina voor persoonlijk gebruik mogen reproduceren. Bovendien zijn de handelsmerken, logo's en dienstmerken die op deze website worden weergegeven (gezamenlijk de "Handelsmerken") gedeponeerde en wettelijk beschermde handelsmerken van BTB en/of derde dienstverleners. Niets op deze website mag worden geïnterpreteerd als het verlenen, door implicatie, uitsluiting of anderszins, van een licentie of recht om een van de Handelsmerken te gebruiken zonder de schriftelijke toestemming van BTB en/of de desbetreffende derde partij dienstverleners.

3. Gebruikt

Geen onwettig of verboden gebruik

Als voorwaarde voor het gebruik van deze website stemt u ermee in dat u deze website niet zult gebruiken voor enig doel dat onwettig of verboden is volgens deze gebruiksvoorwaarden. Acties die u overeenkomt niet te ondernemen omvatten, maar zijn niet beperkt tot: (1) het ondernemen of trachten te ondernemen van een actie die u toegang verleent tot de website in een mate die groter is dan toegestaan door BTB; (2) het ondernemen of trachten te ondernemen van een actie die leidt tot een ongeoorloofde wijziging, toevoeging of verwijdering van de website; (3) het ondernemen of trachten te ondernemen van een actie die de veiligheid van de website schendt; (4) het ondernemen of trachten te ondernemen van een actie die een onredelijke of buitensporig grote belasting zou leggen op de infrastructuur van de website; en (5) het bewust verstrekken van valse of misleidende informatie aan BTB.

Beperking van persoonlijk en niet-commercieel gebruik

Deze website is strikt voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van BTB is het u niet toegestaan deze website of enig deel daarvan te wijzigen, te kopiëren, door te sturen, te distribueren, weer te geven, te publiceren of te reproduceren voor enig ander doel dan uw eigen persoonlijk en niet-commercieel gebruik.

4. Links naar websites van derden

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites die worden onderhouden door en onder controle staan van derden (de "Gelinkte Websites"). BTB is niet verantwoordelijk voor, en geeft geen verklaring of garantie met betrekking tot, de inhoud of nauwkeurigheid van de Gelinkte Websites. De opname van een link betekent niet dat BTB de Gelinkte Website of de personen en/of organisaties die verantwoordelijk zijn voor de Gelinkte Website goedkeurt, heeft beoordeeld of goedkeurt. Deze hyperlinks worden enkel aangeboden voor het gemak van de gebruiker, en BTB is niet verantwoordelijk voor de inhoud die kan worden bereikt via een hyperlink. Als u een Gelinkte Website bezoekt, doet u dit op eigen risico. Alle vragen die u hebt over een van de Gelinkte Websites moeten worden gericht aan de personen en/of organisaties die verantwoordelijk zijn voor die website.

5. Afwijzing van garantie en beperking van aansprakelijkheid

BTB doet geen uitspraken over de geschiktheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, tijdigheid, afwezigheid van virussen of andere schadelijke componenten, en nauwkeurigheid van de informatie, producten, diensten, gerelateerde afbeeldingen, en alle andere inhoud die op deze website te vinden is. Alle informatie, producten, diensten, gerelateerde afbeeldingen en alle andere inhoud die op deze website te vinden is, worden "as is" aangeboden zonder enige vorm van garantie. BTB wijst hierbij alle garanties en voorwaarden af met betrekking tot dergelijke informatie, producten, diensten, gerelateerde afbeeldingen en alle andere inhoud die op deze website te vinden is, inclusief alle impliciete garanties en voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk.

In geen geval zal BTB aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, strafrechtelijke, incidentele, speciale, gevolgschade of enige andere vorm van schade voortvloeiend uit of op enigerlei wijze verband houdend met het gebruik of de prestaties van BTB's website, de levering of het nalaten diensten te leveren, of voor enige informatie, producten, diensten, gerelateerde afbeeldingen en ander materiaal verkregen via BTB's website, of anderszins voortvloeiend uit het gebruik van BTB's website, hetzij gebaseerd op contract, onrechtmatige daad, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid, of anderszins, zelfs indien BTB op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade.

6. Amendementen

Van tijd tot tijd kan het nodig zijn voor BTB om deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. U bent verantwoordelijk voor het regelmatig raadplegen van deze Gebruiksvoorwaarden, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Als u deze website blijft gebruiken, betekent dit dat u de wijzigingen van deze Gebruiksvoorwaarden aanvaardt.

7. Toepasselijk recht

Deze overeenkomst en de uitvoering ervan worden beheerst door de wetten van Belize en het Hooggerechtshof van Belize, zonder rekening te houden met eventuele conflicten van wettelijke bepalingen. U gaat ermee akkoord zich te onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Belize voor alle geschillen en kwesties met betrekking tot uw gebruik van deze website en uw naleving van deze Algemene Voorwaarden voor gebruik.

8. Schending van deze gebruiksvoorwaarden

Als BTB vaststelt dat u een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden hebt geschonden, heeft BTB het recht om, naar eigen goeddunken, eender welke rechtsmiddelen aan te wenden.

9. Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord BTB en haar functionarissen, directeuren, werknemers en agenten te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims die voortvloeien uit uw gebruik van de website.

10. Scheidbaarheid

Indien een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, blijven de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden onaangetast.

11. Rubrieken

De kopjes in deze Gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend voor het gemak opgenomen en zullen deze Gebruiksvoorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

12. Gehele overeenkomst

Deze gebruiksvoorwaarden en alle andere beleidslijnen en/of richtlijnen waarnaar hierin wordt verwezen, vormen de volledige overeenkomst tussen u en BTB met betrekking tot deze website, en vervangen alle andere voorgaande of gelijktijdige mondelinge of schriftelijke brieven, overeenkomsten of afspraken met betrekking tot deze website.

13. Neem contact met ons op

Indien u vragen of opmerkingen hebt, kunt u ons bereiken per e-mail op info@travelbelize.org, of per telefoon op 227-2420 en per post op P.O. Box 325 #64 Regent Street, Belize City, Belize